ထီးစကပ် (၅-၆ နှစ်)
ထီးစကပ် (၅-၆ နှစ်)

7,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ထီးစကပ် (၆-၇ နှစ်)
ထီးစကပ် (၆-၇ နှစ်)

7,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ထီးစကပ် (၇-၈ နှစ်)
ထီးစကပ် (၇-၈ နှစ်)

8,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ထီးစကပ် (၈-၉ နှစ်)
ထီးစကပ် (၈-၉ နှစ်)

8,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
အင်္ကျီလက်တို (၅-၆ နှစ်)
အင်္ကျီလက်တို (၅-၆ နှစ်)

7,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
အင်္ကျီလက်တို (၆-၇ နှစ်)
အင်္ကျီလက်တို (၆-၇ နှစ်)

7,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်