အင်္ကျီလက်စက (၈-၉ နှစ်)
အင်္ကျီလက်စက (၈-၉ နှစ်)

7,900 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ကြိုးသိုင်းစကပ် (၇-၈ နှစ်)
ကြိုးသိုင်းစကပ် (၇-၈ နှစ်)

8,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ကြိုးသိုင်းစကပ် (၈-၉ နှစ်)
ကြိုးသိုင်းစကပ် (၈-၉ နှစ်)

8,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဘောင်းဘီရှည် (၅-၆ နှစ်)
ဘောင်းဘီရှည် (၅-၆ နှစ်)

9,300 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဘောင်းဘီရှည် (၆-၇ နှစ်)
ဘောင်းဘီရှည် (၆-၇ နှစ်)

9,300 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဘောင်းဘီရှည် (၇-၈ နှစ်)
ဘောင်းဘီရှည် (၇-၈ နှစ်)

9,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဘောင်းဘီရှည် (၈-၉ နှစ်)
ဘောင်းဘီရှည် (၈-၉ နှစ်)

9,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်