သဘာဝမြေပဲဦးရည်ဆီ (၂၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝမြေပဲဦ...

2,200 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝမြေပဲဆီ (၂၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝမြေပဲဆ...

2,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာ၀နေကြာဆီ (၂၄ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာ၀နေကြာဆ...

1,700 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝနှမ်းဦးရည်ဆီ (၂၄ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝနှမ်းဦ...

2,200 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝနှမ်းဆီ (၂၄ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝနှမ်းဆ...

1,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝမြေပဲဦးရည်ဆီ (၅၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝမြေပဲဦ...

5,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝမြေပဲဆီ (၅၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝမြေပဲဆ...

4,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာ၀နေကြာဆီ (၅၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာ၀နေကြာဆ...

3,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝနှမ်းဦးရည်ဆီ (၅၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝနှမ်းဦ...

4,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝနှမ်းဆီ (၅၂ ကျပ်သား) - စံပယ်ပွင့်
သဘာဝနှမ်းဆ...

3,800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်