Haw Nann Coffee (15+1) Sachets Pack 352g

  • အမျိုးအစား: ကော်ဖီ ,
  • ပစ္စည်းကုဒ်: HNC15
ကျပ် 3,750


  • အသင့်ဖျော်ကော်ဖီ
  • မြန်မာ့ထုတ်ကုန်
  • သက်တမ်း - ၁ နှစ်
  • အလေးချိန် - ၃၅၂ ဂရမ်
  • Ready Mix Coffee
  • Made in Myanmar
  • Shelf Life - 1 year
  • Weight - 350g